การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพดีถ้วนหน้า: กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี

การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพดีถ้วนหน้า: กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ชื่อผู้แต่ง : เอื้อมเดือน วิริยะมนตรี, ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
ชื่อวารสาร : วารสารประชากรและสังคม
ปีที่ตีพิมพ์: 2547

วารสารประชากรและสังคม Volumn. 12 Issue. 2 Page. 189-203

Abstract URL: http://www.jpss.mahidol.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=208&Itemid=
Fulltext URL: http://www.jpss.mahidol.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=214&Itemid=

Keyword: