การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2559

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2559

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, วรรณี หุตะแพทย์, สุรารัตน์ พวงจำปา, อภิญญา อิงอาจ, Pawinee Petchsawang

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อประเมินความพึงพอใจ ควาสุขและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส. ของปีบัญชี 2559 ทั้งในภาพรวมและจำแนกตามกลุ่มบุคลากร/ส่วนงาน
  2. เพื่อทบทวนปัจจัยความพึงพอใจ ความสุขและความผูกพันของบุคลากร ธ.ก.ส. ของปีบัญชร 2559
  3. เพื่อทดสอบรูปแบบ(โมเดล) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน และผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  4. เพื่อระบุโอกาสและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างความผูกพัน และปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ