การประเมินการจัดอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การประเมินการจัดอบรมและสัมมนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: นายฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ, ณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ

วัตถุประสงค์: