การทบทวนระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2545-2549  (Mid-term Review) ของประเทศ

การทบทวนระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2545-2549 (Mid-term Review) ของประเทศ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: Wassana Im-em

วัตถุประสงค์: