การติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันโรคเอดส์และการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มแรงงานต่างชาติตามจังหวัดชายแดนในประเทศไทย

การติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันโรคเอดส์และการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มแรงงานต่างชาติตามจังหวัดชายแดนในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: วาทินี บุญชะลักษี, อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , จงจิตต์ ฤทธิรงค์

วัตถุประสงค์: