การติดตามผู้ย้ายถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การติดตามผู้ย้ายถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Kerry Richter


นักวิจัย: Philip Guest, วาทินี บุญชะลักษี, นิตยา  พิริยะธรรมวงศ์, Nimfa B. Ogena

วัตถุประสงค์: