การติดตามผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ ระยะที่ 1 : การสำรวจข้อมูลพื้นฐานในจังหวัดกาญจนบุรี

การติดตามผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ ระยะที่ 1 : การสำรวจข้อมูลพื้นฐานในจังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุปผา ศิริรัศมี


นักวิจัย: จรรยา เศรษฐบุตร , อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ , Philip Guest, ปริยา  เกนโรจน์

วัตถุประสงค์: