การติดตามประเมินผล เฉพาะกิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

การติดตามประเมินผล เฉพาะกิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2562 – กันยายน 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


วัตถุประสงค์: