การติดตามกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมในแนวชายแดนไทย-พม่า

การติดตามกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมในแนวชายแดนไทย-พม่า

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, Aree Prohmmo, เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร , จันทนี ปณีตจิตต์

วัตถุประสงค์: