การดูแลสุขภาพของประชากรยากจนในเขตเมือง ศึกษาจาก 4 เมือง ประเทศ ในเอเชีย

การดูแลสุขภาพของประชากรยากจนในเขตเมือง ศึกษาจาก 4 เมือง ประเทศ ในเอเชีย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุญเลิศ เลียวประไพ


นักวิจัย: บุปผา ศิริรัศมี

วัตถุประสงค์: