การจ้างงานและการเปลี่ยนแปลงอาชีพของแรงงานในเขตเมือง

การจ้างงานและการเปลี่ยนแปลงอาชีพของแรงงานในเขตเมือง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

วัตถุประสงค์: