การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่ ‘เรือนจำสุขภาวะ’

การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่ ‘เรือนจำสุขภาวะ’

ผู้แต่ง: กฤตยา อาชวนิจกุล , กุลภา  วจนสาระ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2560
บรรณาธิการ: สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN: 978-616-93010-0-4
Keyword: 1. คุก–ไทย. 2. เรือนจ ำ–ไทย. 3. ผู้ต้องขังหญิง. 4. ผู้ต้องขังหญิง–คุณภาพชีวิต.
5. ผู้ต้องขังหญิง–สุขภาพ. 6. ผู้ต้องขังหญิง–สุขภาวะ. 7. เรือนจ ำ–สุขภาวะ I. กฤตยา
อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ. II. กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ. III. สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม IV. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. V. ชื่อเรื่อง: Making Thai Jails Healthy Prisons.

เอกสารดาวน์โหลด
การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่ ‘เรือนจำสุขภาวะ’
1 มีนาคม 2565 4.77 MB จำนวนดาวน์โหลด 12 ครั้ง