การกระจายอำนาจการบริหารกิจกรรมสังคมในเอเชีย

การกระจายอำนาจการบริหารกิจกรรมสังคมในเอเชีย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุญเลิศ เลียวประไพ


นักวิจัย: ภาณี วงษ์เอก

วัตถุประสงค์: