การกระจายอำนาจการบริหารกิจกรรมสังคมในเอเชีย ระยะที่ 2

การกระจายอำนาจการบริหารกิจกรรมสังคมในเอเชีย ระยะที่ 2

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุญเลิศ เลียวประไพ


นักวิจัย: โยธิน แสวงดี, ยุพิน วรสิริอมร

วัตถุประสงค์: