ม.มหิดลแนะ เกษียณอย่างยั่งยืน เรื่องสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

ข่าว “ม.มหิดลแนะ เกษียณอย่างยั่งยืน เรื่องสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปี พ.ศ. 2566 เป็นปีแรกที่พบ “จุดตัด” ประชากรในวัยแรงงาน 20 – 24 ปี เริ่มน้อยกว่าประชากรที่ออกจากวัยแรงงาน 60 – 64 ปี ซึ่งหากได้เปิดโอกาสให้คนในสองวัยดังกล่าวร่วมลงทุนทำธุรกิจร่วมกัน (Intergenerational Business) โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจออนไลน์ จะไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก และช่วยทดแทนภาวะการขาดแคลนแรงงานที่ทั่วโลกกำลังเผชิญได้

ติดตามอ่านรายละเอียดผ่านช่องทางสื่อมวลชนดังนี้