มาทำความรู้จัก “ศูนย์ศตวรรษิกชนไทย (Thai Centenarians Center)”

เมื่อสังคมไทยมีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป การศึกษาในประเด็นเรื่อง “ศตวรรษิกชน คนร้อยปี” จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคต

“ศูนย์ศตวรรษิกชน” ได้จัดตั้งโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ ประกอบด้วยเรื่องราว บทความ สถิติตัวเลข คำศัพท์ นานาสาระ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุตอนปลายและคนร้อยปี นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่ วิถีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และเคล็ดลับของการมีอายุยืนยาวของผู้สูงอายุวัยปลายและศตวรรษิกชนไทยอีกด้วย

ขอเชิญชวนผู้สนใจมาเยี่ยมชมและร่วมติดตามสถานการณ์และเรื่องราวของ ศตวรรษิกชนไทยผ่านทางเว็บไซต์ 
https://thaicentenarian.mahidol.ac.th/