ประชากรไทย สูงวัยอย่างมีพลัง

ทุกสังคม ทุกประเทศ ก็จะเผชิญกับสถานการณ์การเป็นสังคมสูงวัย
สำหรับประเทศไทยในอีก 50 ปี ข้างหน้า ในคน 3 คน จะเป็นผู้สูงอายุอยู่ 1 คน ในตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะแปลตัวเลขเหล่านี้ให้เห็นว่า มันมีหมายความอย่างไรกับสังคมไทย เราต้องเตรียมรับมืออย่างไร โดยการทำการวิจัยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการให้กับคนทุกวัยในอนาคตได้

ชวนติดตาม “ประชากรไทย สูงวัยอย่างมีพลัง” | Mahidol Flagship
พบกับ
รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน

YouTube: https://youtu.be/nD2vxmfkEdM