การเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกัน

เมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสูงสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ สิ่งสำคัญคือการดูแลผู้สูงอายุทั้งจากในครอบครัว และการเข้าถึงบริการทางสังคม

ในขณะที่ครอบครัวไทยก็มีขนาดเล็กลง จากที่เคยมีสมาชิก 5 คนต่อครัวเรือนเหลือเพียง 3 คนต่อครัวเรือน และมีครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลำพังสูงขึ้น จึงเกิดคำถามว่า ผู้สูงอายุที่อยูกันตามลำพังเหล่านี้จะดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อเจ็บป่วยหรือต้องกลายเป็นผู้พึ่งพิง?

รับฟังแนวคิดจากข้อมูลผลการศึกษาของโครงการวิจัย “การเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มสผส.) เพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับการวางมาตรการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการทางสังคมที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง และเหมาะสม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตาม ศูนย์ศตวรรษิกชนไทย (Thai Centenarians Center)
Website: https://thaicentenarian.mahidol.ac.th