ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน  เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล