การจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทาสีโครงเหล็กและผนังปูน ภายนอกอาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 งาน

การจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทาสีโครงเหล็กและผนังปูน ภายนอกอาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 งาน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th, www.mahidol.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๔๑๐๒๐๑-๔ ต่อ ๒๐๙ ในวันและเวลาราชการ