รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ตัวอย่าง” ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 สาขาสังคมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะมีพิธีมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างในงานวันพระราชทานนามมหิดล ในเดือนมีนาคม 2567