ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดี นายสุเทพ คำเมฆ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม และนางสวรรยา ศิริภคมงคล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล