ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวกษมา ยาโกะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล