ใบรับรองผ่านการประเมินห้องประชุมสีเขียว

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็น 1 ใน 57 องค์กรที่ได้ใบรับรองผ่านการประเมินการจัดประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม ตามแนวทางการประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร จากโครงการ TBCSD Green Meetings จัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทั้งนี้ คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ เลขานุการสถาบันฯ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบใบประกาศ Green Meetings ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 รายละเอียด Green Meeting / รายละเอียดผลการประเมินสถาบันฯ / ภาพกิจกรรม