โครงการ 50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับโครงการของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการมอบปฏิทินเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี โดย งานสื่อสารองค์กร และ (2) โครงการ “สสส.-มหิดล-สมาคมกีฬาญี่ปุ่น” ผนึกกำลังเพื่อเด็ก โดย นายปัญญา ชูเลิศ และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัลความดี ในโครงการ 50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำความรู้ความสามารถของตนไปก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เป็นงานจิตอาสาที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา