ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และอนุสาขาวิชาการวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563