แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.รัตนา เพชรสีทอง ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 (Outstanding Thesis Awards) จากโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง THE NEED FOR CAREGIVER OF OLDER PERSON AND CAREGIVER BURDEN SITUATIONS AT HOUSEHOLD LEVEL IN THAILAND โดยมี ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก