แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561