แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563