แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562