แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันภูวรรณ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557