แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาสกร บุญคุ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (หัวหน้างาน) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ สาขานโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561