แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางวรรณี หุตะแพทย์ นักปฏิบัติการวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นนักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561