แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเอื้อมเดือน แก้วสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (หัวหน้างานและตำแหน่งผู้ชำนาญการ) )สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ สาขานโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560