แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสุภาณี ปลื้มเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นนักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559