เหรียญเชิดชูเกียรติ “For People’s Health” จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ "For People's Health" จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสการมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้านการศึกษาและการอบรมแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดจัดพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบุษบงกช โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ