เกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556  โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีนักศึกษาจำนวน 2 คน เข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว ได้แก่นายศุภชัย เจนสาริกิจ และนายอิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ ศิษย์เก่าจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม