ศิษย์เก่าสถาบันฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ (ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม รุ่น 12) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศ ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2561 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยจะมีพิธีรับมอบในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น4 โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ