ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Ko Ko Naing ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบรรเทาทุกข์ และการย้ายถิ่นฐาน กระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการย้ายถิ่นฐาน, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปี 2559 จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล