ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Nguyen Van Tien รองประธานคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่าด้วยกิจการสังคมแห่งเวียดนาม และศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ประเภทบริหาร