ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบูรณาการทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิณี วิวัฒน์วานิช  อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ประเภทบูรณาการทั่วไป