ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริการ

ขอแสดงความยินดีแด่ Dr. Khaing Khaing Soe (Director,Department of Population, Ministry of Immigration and Population, Myanmar ผู้อำนวยการกรมประชากร กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและประชากร ประเทศเมียนมาร์) ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ)  ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ประเภทบริการ