ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร

ขอแสดงความยินดีแด่ นายกาศพล แก้วประพาฬ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ประเภทบริหาร