ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

  1. คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม รุ่นที่ 11
    โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริหาร 
  2. ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ
    ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ รุ่นที่ 5
    โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริการ

สำหรับศิษย์เก่าทั้งสองท่านได้รับการคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพิธีมอบโล่และคำประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565