ศาสตราจารย์ ดร. เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553