รางวัล Dean’s List Award of 2012

Ms. Courtney Joy Reynolds นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม ได้รับรางวัล Dean’s List Award of 2012 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557