รางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” 2560

ขอแสดงความยินดีแก่ "นางจุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว" ที่ได้รับคัดเลือก "แม่ดี-บุคลากรเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล" ประเภทรางวัลดีเด่น ประจำปี 2560