รางวัล “สามศร”

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธินแสวงดี ในโอกาสได้รับรางวัล “สามศร” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันครบรอบ 44 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะผู้ทำประโยชน์ด้านวิชาการในการพัฒนางานวิจัยให้ โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565