รางวัลเกียรติยศ Dean’s List ประจำการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีกับ นายเจตพล แสงกล้า และนายฐิตินันทน์ ผิวนิล นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) ได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจำการศึกษา 2556 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา