รางวัลเกียรติยศผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจำการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญจนา ติษยาธิคม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และ Mrs. Niken Wijayanti นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจำการศึกษา 2557 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล